Obchodní podmínky
a ochrana osobních údajů

Odběrním místem objednávek je provozovna Brands - Dopravní značení

Na adrese : Plzeňská 316, 742 85 Ostrava-Vřesina

Bankovní spojení : Fio banka, a.s.

Číslo účtu : 2100131453/2010

Zapsaný v obchodním restříku,vedeného Krajským soudem v Ostravě.

I. Předmět všeobecných obchodních podmínek

Povinný i oprávněný se zavazují uzavřít objednávku kupní nebo nájemní ohledně prodeje nebo nájmu movitých věcí pro dopravní značení nebo dílo na zhotovení dopravního značení, a to v termínu a způsobem stanoveným v článcích II. a III. této Smlouvy. Potřebné údaje k movitým věcem pro dopravní značení jsou popsány ve vyhlášce č. 30/2001 Sb. v platném znění, ČSN EN 12899-1 a ČSN 018020. Oprávněný podpisem Smlouvy potvrzuje, že se s těmito dokumenty řádně seznámil, má k dispozici jejich platné verze, souhlasí s nimi.

II. Vznik kupní smlouvy nebo nájemní smlouvy nebo smlouvy o dílo

Veškeré objednávky na prodej, nájem nebo zhotovení dopravního značení, jako výzva oprávněného k uzavření kupní smlouvy nebo nájemní smlouvy nebo smlouvy o dílo, jsou pro oprávněného závazné.

 • a ) Pokud povinný potvrdí došlou objednávku na prodej dopravního značení bez výhrad, vznikne kupní smlouva závazná pro obě strany. U této ceny se může lišit koncová cena za přepravu spediční službou PPL. V případě jiné dodací a fakturační adresy je nutné adresu zadat v dodacích podmínkáchh při nákupu zboží, případně nás telefonicky kontaktovat na telefonu +420 777 014 258
 • b ) Pokud povinný potvrdí došlou objednávku na nájem dopravního značení bez výhrad a pověřený pracovník nájemce bez výhrad potvrdí předávací protokol obsahující předmět nájmu a cenu nájmu, vznikne nájemní smlouva závazná pro obě strany.
 • c ) Pokud povinný potvrdí došlou objednávku na zhotovení dopravního značení, jejíž přílohou je cenová nabídka díla zpracovaná povinným na základě poptávky oprávněného, bez výhrad, vznikne smlouva o dílo závazná pro obě strany.

III. Práva a povinnosti

Povinný i oprávněný se zavazují uzavřít kupní nebo nájemní smlouvy nebo smlouvy o dílo ohledně dopravního značení bez zbytečného odkladu po obdržení písemné objednávky oprávněného povinným. Právo oprávněného vyzývat povinného k uzavírání budoucích kupních nebo nájemních smluv nebo smluv o dílo počíná běžet dnem podpisu „Rámcové smlouvy o uzavírání kupních smluv.

 • a ) Pronajímatel se zavazuje pronajmout nájemci dopravní značení v dohodnutém druhu a množství, a to na základě objednávky ze strany nájemce a oboustranně potvrzeném předávacím protokolu. Účelem nájmu je zajistit určitý prostor dopravním značením, které bude splňovat podmínky příslušných státních a správních orgánů.
 • b ) Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo obsažené v objednávce objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a za podmínek níže uvedených.
 • c ) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. Cena za dílo je cena určená ceníkem zboží a prací zhotovitele platným v době zpracování cenové nabídky zhotovitelem.
 • d ) Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu a místě určeném v objednávce objednatele
 • e ) V případě požadavku zhotovitele na vyřízení povolení stanovení dopravního značení je podmínkou předložení vlastní objednávky minimálně 60 dnů před požadovaným termínem zahájení stavebních prací, a to z důvodů délky správního řízení příslušného orgánu státní správy. Při nedodržení této lhůty nelze zaručit vyřízení předmětného povolení v požadovaném termínu.
 • f ) Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě o dílo neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

IV. Obsah smluv o zhotovení díla a nájemní

1) Smluvně se sjednává tento obsah kupní smlouvy

 • 1.a ) Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží v dohodnutém druhu a množství, a to na základě objednávek ze strany kupujícího a za podmínek níže uvedených, a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží.
 • 1.b ) Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu.
 • 1.c ) Kupní cenou zboží je kupní cena určená ceníkem zboží prodávajícího platným v době předání a převzetí zboží prodávajícím.
 • 1.d ) Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží do 30 dnů po vystavení faktury, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení s úhradou faktur je kupující povinen platit z dlužných částek úroky z prodlení ve výši dle ustanovení nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
 • 1.e ) Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v prodejně prodávajícího na adrese Plzeňská 316, Vřesina 742 85
 • 1.f ) Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději do 14 dnů po potvrzení objednávky kupujícího, pokud se strany nedohodnou jinak.

2) Smluvně se sjednává tento obsah nájemní smlouvy

 • 2.a ) Předmět nájmu - Pronajímatel se zavazuje pronajmout nájemci dopravní značení v dohodnutém druhu a množství, a to na základě objednávky ze strany nájemce a oboustranně potvrzeném předávacím protokolu.
 • 2.b ) Účel nájmu- Účelem nájmu je zajistit určitý prostor dopravním značením, které bude splňovat podmínky příslušných státních a správních orgánů.
 • 2.c ) Výše a splatnost nájmu- Nájemce je povinen hradit pronajímateli denní nájemné obsažené v ceníku nájmu jednotlivých prvků dopravního značení pronajímatele, platného v době předání a převzetí předmětu nájmu mezi pronajímatelem a nájemcem, který je nedílnou součástí této Smlouvy. Úhrada nájemného bude prováděna nájemcem měsíčně na základě faktur vystavených pronajímatelem, jejichž splatnost se řídí údajem uvedeným v objednávce nájemce. V případě prodlení s úhradou faktur nájemného je nájemce povinen platit z dlužných částek úroky z prodlení ve výši dle ustanovení nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
 • 2.d ) Doba nájmu – Nájem dopravního značení je touto smlouvou sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 14-ti dnů. Výpovědní lhůta byla dohodnuta oboustranně a začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé straně. Ve sporných případech se má za to, že výpověď byla doručena třetí den po odeslání doporučeným dopisem. Zrušit nájemní smlouvu lze i dohodou nájemce s pronajímatelem.
 • 2.e ) Ostatní ujednání – Nájemce se zavazuje, že pronajaté dopravní značení bude užívat s péčí řádného hospodáře. Při skončení nájmu je nájemce povinen vrátit pronajaté dopravní značení ve stavu v jakém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak. Nájemce není oprávněn přenechat dopraví značení nebo jejich části do podnájmu jiné osobě. Nájemce odpovídá za ztrátu, poškození a opotřebení pronajatého majetku přesahující rámec běžného opotřebení. V případě požadavku nájemce na vyřízení povolení uzavírky příslušné komunikace je podmínkou předložení vlastní objednávky minimálně 30 dnů před požadovaným termínem zahájení uzavírky, a to z důvodů ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a § 71 zák.č. 500/2004 Sb., správního řádu. Při nedodržení této lhůty nelze zaručit vyřízení předmětného povolení v požadovaném termínu. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto nájemní smlouvou přímo, řídí se ustanoveními občanského zákoníku.

V. Způsob platby za zboží, zhotovení díla či pronájmu značení

 • a ) Dobírkou - nejrychlejší a nejběžnější způsob – při placení a dodání zboží tímto způsobem platíte při obdržení zásilky. Součástí zásilky je vždy i faktura, která je zabalena u zboží. V případě nevyzvednutí zásilky si vyhrazujeme právo požadovat po objednateli úhradu našich nákladů, poštovné, balné, dopravu kurýrem. Nepřebírejte nikdy otevřenou zásilku nebo zásilku s poškozeným obalem, ihned ji reklamujte u dopravce.
 • b ) Hotově - platbu hotově převezmeme při osobním převzetí zboží. Nelze platit kartou.
 • c ) Platba převodem na číslo účtu 2100131453/2010 vedena u Fio banky s variabilním symbolem číslem faktury, která byla přeposlána a potvrzena odběratelem.

VI. Dodací podmínky při prodeji zboží

Poštovné a balné v ceně jednotlivých výrobků není započteno, řídí se dle aktuálního ceníku kurýra. Osobně Vámi objednané zboží je možno rezervovat 3 dny, v případě takovéto rezervace si Vás dovolíme telefonicky kontaktovat na dohodnutí termínu vyzvednutí, pokud zboží nevyzvednete do 4 dnů bude rezervace zrušena. Tuto lhůtu po telefonické domluvě lze prodloužit.Při vyzvednutí v naší provozovně Vám není účtováno poštovné a balné.

VII. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

VIII. Údaje na internetových stránkách

Veškeré údaje uváděné na stránkách tohoto internetového obchodu jsou nezávazné a podléhají potvrzení za strany provozovatele (prodávajícího). Veškeré obrázky zboží jsou pouze ilustrační, provedení jednotlivých typů se mohou mírně lišit dle velikosti, rozměrů a podobně. Prodávající má právo na změnu cen a změnu v nabídce zboží bez jakéhokoliv předchozí písemného či jiného upozornění. V případě změny cen po uhrazení zálohy kupujícím, (pokud nenastane jiná dohoda), mu tato záloha po dohodě bude vrácena.

IX. Reklamace

Oprávněné reklamace zboží se provádí výměnou reklamovaného zboží, opravou závady případně vrácením plné částky. U koho lze reklamaci uplatnit ? Reklamace vyřizujeme na telefonním čísle: +420 777 014 258 nebo nás kontaktujte na email benesova@brands-znaceni.cz . U prodeje a realizaci díla zhotovitel poskytuje na jednotlivé části díla záruku v délce

 • 7 roků na svislé dopravní značky
 • 3 roky na stavebně technické práce
 • 12 měsíců na vodorovné značení při použití barvy
 • 36 měsíců na vodorovné značení při použití plastu

X. Odstoupení od smlouvy

Povinný je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že oprávněný ač upomenut bude v prodlení s úhradou kupní ceny, ceny nájmu nebo jiných závazků z obchodního styku s povinným. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.


Platnost obchodních podmínek od 1. Březen 2015

Ochrana osobních údajů

1) Odesláním nezávazné poptávky z internetového poptávkového formuláře umístěného na webu www.brands-znaceni.cz a jeho podstránkách, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

2) Společnost Petr Dopirák, se sídlem Josefa Skupy 1703/2, Ostrava - Poruba, 708 00, IČ 01338269, zpracovává v případě Vaší poptávky ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje: jméno a příjmení, emailovou adresu, telefon, název firmy, město.

3) Jméno, příjmení, emailovou adresu, telefon, název firmy a město je nutné zpracovat pro vytvoření cenové nabídky pro výrobky, montážní práce nebo pronájem dopravního značení, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Petr Dopirák zpracovávány po dobu jednání, nejdéle však 10 let od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

4) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • a) požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • b) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • c) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a ty nechat aktualizovat nebo opravit
 • d) požadovat po nás vymazaní těchto osobních údajů – toto vymazání však bude mít za následek ukončení jednání o poptávce, pokud není poptávka již zpracována
 • e) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás obrátit na emailové adrese benesova@brands-znaceni.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.